تلفیق کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه‌های توسعهمدرس: آقای مصطفی محقق


تاریخ برگزاری:10 تیر 1403


آینده‌پژوهی در نظام سیاست‌گذاری دولتمدرس: آقای فردین شورج


تاریخ برگزاری:30 خرداد 1403


کاربست یافته‌های علوم رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی - بنیان‌های نظری و کاربردهای عملیمدرس: آقای امیرمحمد تهمتن


تاریخ برگزاری: 4 و 11 شهریور 1400