کاربست یافته‌های علوم رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی - بنیان‌های نظری و کاربردهای عملیمدرس: آقای امیرمحمد تهمتن


تاریخ برگزاری: 4 و 11 شهریور 1400