امور مربوط به پیمان و رسیدگیمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 18 و 25 آبان 1402

 تاخیرات در قراردادهای پیمانکاریمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 29 تیر 1402

 بخشنامه تعدیل آحاد بهای پیمانمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 4 خرداد 1402

 قراردادهای اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمعمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 21 اردیبهشت 1402

 آموزش کاربردی دعاوی قراردادهای متعارف پیمانکاریمدرس: آقای عبدالکریم کریمیان


تاریخ برگزاری: 24 و 26 بهمن 1401

 بخشنامه تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارتمدرس: آقای فرزاد پارسا


تاریخ برگزاری: 18 بهمن 1401

 ضوابط و مقررات حاکم بر برآورد و پرداخت در قراردادهامدرس: آقای عبدالکریم کریمیان


تاریخ برگزاری: 17 بهمن 1401

 امور مربوط به پیمان و رسیدگیمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 15 و 22 دی 1401

 دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانمدرس: خانم کیهاندخت نازک‌کار


تاریخ برگزاری: 23 و 24 آذر 1401

 بخشنامه تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارتمدرس: آقای فرزاد پارسا


تاریخ برگزاری: 25 آبان 1401

 شرایط عمومی پیمان 4311مدرس: آقای رضا ایکانی


تاریخ برگزاری: 22 و 24 آبان 1401

 اصول کاربردی در تنظیم قراردادهای پیمانکاریمدرس: آقای عبدالکریم کریمیان


تاریخ برگزاری: 3 و 4 آبان 1401

 قراردادهای اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمعمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 21 مهر 1401

 آشنایی با قانون تضمیناتمدرس: آقای محمدعلی روح‌الهی


تاریخ برگزاری: 20 و 21 شهریور 1401

 دستورالعمل‌های جبران آثار افزایش نرخ ارز (آخرین نسخه‌های ابلاغی)مدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 10 شهریور 1401

 نحوه ارائه پیشنهاد قیمت کارهای فهرست بهایی و بخشنامه تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادیمدرس: آقای امیر جهانشاهی


تاریخ برگزاری: 7 شهریور 1401

 دستورالعمل‌های جبران آثار افزایش نرخ ارزمدرس: آقای مسعود شکیبایی‌فر


تاریخ برگزاری: 11 و 12 مرداد 1401

 شرح و بررسی نکات آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیمدرس: آقای نادر همایونی


تاریخ برگزاری: 10 و 12 مرداد 1401

 قراردادنويسی (قراردادهای پيمانكاری)مدرس: آقای علی خورشيدی


تاریخ برگزاری: 4 و 5 مرداد 1401

 شرایط عمومی پیمانمدرس: آقای رضا ایکانی


تاریخ برگزاری: 12 و 14 تیر 1401

 شرح و تفسیر تعدیل آحاد بهامدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 24 خرداد 1401

 تأخیرات در قراردادهای پیمانکاریمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 5 خرداد 1401

 تأخیرات در پروژه‌های پیمانکاریمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 5 اسفند 1400

 اصول و مبانی زمانبندی و کنترل پروژهمدرس: آقای سیدمهدی موسوی


تاریخ برگزاری: 1 اسفند 1400

 مبانی و اصول شناسایی و پاسخ به ریسک در پروژه‌هامدرس: آقای هادی تلخابی


تاریخ برگزاری: 7 بهمن 1400

 دستورالعمل‌های جبران آثار افزایش نرخ ارز (سری دوم وسوم- تا پایان سال 1400)مدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 23 دی 1400

 آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهمدرس: آقای فرزاد پارسا


تاریخ برگزاری: 25 آذر 1400

 نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه‌های ساختمانی و عمرانیمدرس: آقای علی خورشیدی


تاریخ برگزاری: 20، 22 و 24 آذر 1400

 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311مدرس: آقای رضا ایکانی


تاریخ برگزاری: 22 و 24 آبان 1400

 دعاوی ناشی از قیمت‌گذاری و تغییر نرخ در قراردادهای پیمانکاریمدرس: آقای رضا ایکانی


تاریخ برگزاری: 17 آبان 1400

 شرح و تفسیر تعدیل آحاد بهامدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 13 آبان 1400

 تأخیرات در پروژه‌های پیمانکاریمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 29 مهر 1400

 مجوزهای لازم در پروژه‌های پیمانکاری دولتی مربوط به شورای عالی فنیمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 8 مهر 1400

 دستورالعمل‌های جبران آثار افزایش نرخ ارز (سری دوم و سوم - تا پایان 1400)مدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 1 مهر 1400

 شکایات در مناقصات و نحوه رسیدگی به آن در مراجع مختلفمدرس: آقای حمید حسین‌زاده


تاریخ برگزاری: 22 شهریور 1400

 مبانی و اصول شناسایی و پاسخ به ریسک در پروژه‌هامدرس: آقای هادی تلخابی


تاریخ برگزاری: 13 شهریور 1400

 نحوه ارايه پيشنهاد قيمت کارهای فهرست بهایی و ارزیابی مالی مناقصاتمدرس: آقای امیر جهانشاهی


تاریخ برگزاری: 24 تیر 1400داوری و کارشناسی در دعاوی پیمانکارانمدرس: آقای حمید حسین‌زاده


تاریخ برگزاری: 23 و 24 تیر 1400مدیریت پیمان‌ها و قراردادهامدرس: آقای حمید حسین‌زاده


تاریخ برگزاری: 21 و 22 تیر 1400مبانی و اصول شناسایی و پاسخ به ریسک در پروژه‌هامدرس: آقای هادی تلخابی


تاریخ برگزاری: 3 تیر 1400فورس‌ماژور در قراردادمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 26 خرداد 1400حل و فصل اختلافات پیمانکاریمدرس: آقای حمید حسین‌زاده


تاریخ برگزاری: 17 خرداد 1400شرح و تفسیر تعدیل آحاد بهامدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 5 خرداد1400تأثیر شیوع کرونا بر قراردادهای پیمانکاریمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 30 اردیبهشت1400شرح و بررسی نکات آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیمدرس: آقای محسن رجائی


تاریخ برگزاری: 6 اردیبهشت1400