تنظیم قراردادها


مدرس

آقای رضا نوری

تاریخ برگزاری

27 و 28 اردیبهشت 1401

شهریه

585.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

14 تا 18شرح و تفسیر تعدیل آحاد بها


مدرس

آقای محمدمهدی نژادی

تاریخ برگزاری

29 اردیبهشت 1401

شهریه

225.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

10 تا 13تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری


مدرس

آقای محمدمهدی نژادی

تاریخ برگزاری

5 خرداد 1401

شهریه

250.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

10 تا 13بررسی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال 1401


مدرس

آقای حسین باهری

تاریخ برگزاری

7 و 9 خرداد 1401

شهریه

480.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13:30 تا 16:30بودجه ‌ریزی مبتنی بر عملکرد (PBB)


مدرس

آقای علیرضا نجار صراف

تاریخ برگزاری

21 و 23 خرداد 1401

شهریه

610.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13مسئولیت مدنی کارکنان دولت


مدرس

آقای رضا نوری

تاریخ برگزاری

22 خرداد 1401

شهریه

300.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

14 تا 18هزینه‌یابی بر مبنای (ABC)


مدرس

آقای علیرضا نجار صراف

تاریخ برگزاری

28 و 30 خرداد 1401

شهریه

620.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی آن


مدرس

آقای رضا نوری

تاریخ برگزاری

29 و 31 خرداد 1401

شهریه

600.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

14 تا 18