بررسی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی و قوانین مربوطه (حضوری)

مدرس

آقای حسین باهری

تاریخ برگزاری

9 خرداد 1402

شهریه

320.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13:30 تا 16:30

- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.
قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (BOT)

مدرس

آقای گرشاسب خزائنی

تاریخ برگزاری

20، 21 و 23 خرداد 1402

شهریه

1.100.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


حسابداری عملیات جاری

مدرس

آقای علی صائبی

تاریخ برگزاری

20، 23 و 24 خرداد 1402

شهریه

1.105.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 17

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


بررسی نحوه محاسبه امتیازات و مبالغ ریالی حکم کارگزینی کارکنان در سال 1402

مدرس

آقای حسین باهری

تاریخ برگزاری

22 خرداد 1402

شهریه

275.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 16

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده

مدرس

آقای علیرضا نجار صراف وندائی

تاریخ برگزاری

22 و 24 خرداد 1402

شهریه

730.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


حسابداری عملیات تملک دارایی سرمایه‌ای (حضوری)

مدرس

آقای شهرام دادگر

تاریخ برگزاری

24 و 25 خرداد 1402

شهریه

1.400.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

چهارشنبه 13:30 تا 17:30 و پنجشنبه 8:30 تا 16:30

- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.
آشنایی با فرم‌های 13 گانه عملکرد بودجه‌ای و طریقه تکمیل آنها

مدرس

آقای محمد کلاته

تاریخ برگزاری

27، 29 و 31 خرداد 1402

شهریه

1.110.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 17

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (PBB)

مدرس

آقای علیرضا نجار صراف وندائی

تاریخ برگزاری

29 و 31 خرداد 1402

شهریه

735.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


دستورالعمل حسابداری درآمدها در بخش عمومی

مدرس

آقای محمدحسین قدیریان آرانی

تاریخ برگزاری

30 خرداد 1402

شهریه

365.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 17

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.