پولشویی و راه‌های مبارزه با آن

مدرس

آقای محمدرضا فروغی

تاریخ برگزاری

16 و 17 بهمن 1401

شهریه

658.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 17

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (HSE) از دیدگاه مدیریتی

مدرس

آقای رحمان باقی

تاریخ برگزاری

24 بهمن 1401

شهریه

360.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


آموزش کاربردی دعاوی قراردادهای متعارف پیمانکاری

مدرس

آقای عبدالکریم کریمیان

تاریخ برگزاری

24 و 26 بهمن 1401

شهریه

500.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 16

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

مدرس

آقای رضا نوری

تاریخ برگزاری

25 بهمن 1401

شهریه

355.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 17

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


لایحه بودجه سال 1402

مدرس

آقای حمید محبوب

تاریخ برگزاری

26 بهمن 1401

شهریه

395.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

8:30 تا 12:30

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


بررسی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی و قوانین مربوطه

مدرس

آقای حسین باهری

تاریخ برگزاری

1 اسفند 1401

شهریه

260.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 16

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

مدرس

آقای علیرضا نجار صراف

تاریخ برگزاری

1 و 3 اسفند 1401

شهریه

645.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


مدیریت بر خود

مدرس

آقای امیرحسین ملاداوودی

تاریخ برگزاری

7، 8 و 9 اسفند 1401

شهریه

675.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 12

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


راهکارهای ایجاد ارتباط موثر

مدرس

آقای امیرحسین ملاداوودی

تاریخ برگزاری

7 و 8 اسفند 1401

شهریه

615.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 17

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


قوانین کاربردی کار و تامین اجتماعی

مدرس

آقای یزدان سالم

تاریخ برگزاری

9 و 10 اسفند 1401

شهریه

620.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 17

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


فرایندسازی در سازمان برای بهبود کار تیمی

مدرس

آقای محمدمهدی سیاح‌نیا

تاریخ برگزاری

13 و 15 اسفند 1401

شهریه

630.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.