مروری بر نظامنامه چرخه مدیریت بهره‌وری

مدرس

آقای حسن زارع محله

تاريخ برگزاری

29 و 30 خرداد

شهريه

1.544.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13:30 تا 17:30

- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

آینده‌پژوهی در نظام سیاست‌گذاری دولت

مدرس

آقای فردین شورج

تاريخ برگزاری

30 خرداد

شهريه

800.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13

- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

تلفیق کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه‌های توسعه

مدرس

آقای مصطفی محقق

تاريخ برگزاری

2 تیر

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 17

- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

کارآفرینی الکترونیک (مفاهیم و کاربردها)

مدرس

آقای فردین شورج

تاريخ برگزاری

3 و 4 تیر

شهریه دوره (آنلاین)

1.576.000 تومان

شهریه دوره (حضوری)

2.176.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

آشنایی با قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی

مدرس

آقای حسن زارع محله

تاريخ برگزاری

3 و 4 تیر

شهریه دوره (آنلاین)

1.496.000 تومان

شهریه دوره (حضوری)

2.096.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

سازمان‌دهی و طراحی ساختار سازمانی بر اساس متدهای نوین

مدرس

آقای پژمان برکاتی

تاريخ برگزاری

2 و 4 تیر

شهريه

1.134.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

10 تا 13

- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

کنترل پروژه

مدرس

آقای آرش قشمی

تاريخ برگزاری

4 تیر

شهریه دوره (آنلاین)

746.000 تومان

شهریه دوره (حضوری)

946.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13:30 تا 17:30- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

مبانی نهادی کسری بودجه

مدرس

خانم نیلوفر دمنه

تاريخ برگزاری

9 تیر

شهریه دوره (آنلاین)

765.000 تومان

شهریه دوره (حضوری)

1.065.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

سیستم مدیریت گردش کار

مدرس

آقای محمد مهدی سیاح‌نیا

تاريخ برگزاری

10، 11 و 12 تیر

شهریه دوره (آنلاین)

2.388.000 تومان

شهریه دوره (حضوری)

3.288.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

تکمیل فر‌م‌های بودجه‌ای 13گانه با تاکید بر نکات کلیدی حسابداری عملیات جاری و سرمایه‌ای

مدرس

آقای محمد کلاته

تاريخ برگزاری

10 و 14 تیر

شهريه

1.522.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13:30 تا 17:30 - 9 تا 13

- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

مبانی حقوقی شرایط عمومی پیمان (4311)

مدرس

آقای رضا ایکانی

تاريخ برگزاری

11 و 12 تیر

شهریه دوره (آنلاین)

1.527.000 تومان

شهریه دوره (حضوری)

1.927.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13:30 تا 17:30- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

کوچینگ توسعه فردی

مدرس

خانم فریده سیدی‌پور

تاريخ برگزاری

11 و 12 تیر

شهریه دوره (آنلاین)

1.529.000 تومان

شهریه دوره (حضوری)

1.929.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13:30 تا 17:30- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

حسابداری و هوش مصنوعی

مدرس

آقای فردین شورج

تاريخ برگزاری

12 و 13 تیر

شهریه دوره (آنلاین)

1.547.000 تومان

شهریه دوره (حضوری)

2.147.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

قانون بودجه 1403

مدرس

آقای حمید محبوب

تاريخ برگزاری

13 تیر

شهریه دوره (آنلاین)

790.000 تومان

شهریه دوره (حضوری)

990.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13:30 تا 17:30- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

قانون کار و تامین اجتماعی

مدرس

آقای یزدان سالم

تاريخ برگزاری

13 و 14 تیر

شهریه دوره (آنلاین)

1.512.000 تومان

شهریه دوره (حضوری)

1.912.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13:30 تا 17:30- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.

شرح و بررسی آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

مدرس

آقای نادر همایونی

تاريخ برگزاری

14 تیر

شهریه دوره (آنلاین)

756.000 تومان

شهریه دوره (حضوری)

1.056.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13- براي شرکت در کلاس مي‌توانيد با زدن «لينک شرکت در کلاس» به محيط کلاس آنلاين وارد شويد. دسترسي به کلاس، براي آزمودن اطلاعات کاربري، از 24 ساعت پيش از شروع کلاس فعال است.
- براي ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت داريد.