قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر شرکت‌های دولتیمدرس: آقای حسین باهری


تاریخ برگزاری: 28 و 29 بهمن 1402آشنایی با قانون برگزاری مناقصاتمدرس: آقای رضا نوری


تاریخ برگزاری:9 بهمن 1402

 

قوانین و مقررات بازنشستگی کشوریمدرس: آقای مرتضی قدرتی‌پور


تاریخ برگزاری:29 و 30 آذر 1402مبانی حقوقی شرایط عمومی پیمان (4311)مدرس: آقای نادر همایونی


تاریخ برگزاری:13 آذر 1402میانجی‌گری حرفه‌ای در امور کیفریمدرس: آقای شهریار جعفری منصور


تاریخ برگزاری:09 آذر 1402تضمین در معاملات دولتیمدرس: آقای نادر همایونی


تاریخ برگزاری:06 آذر 1402ضوابط و مقررات حاکم بر اموال دانشگاه‌هامدرس: آقای حسین باهری


تاریخ برگزاری:06 آبان 1402تشریفات انعقاد قراردادهای دولتی (مناقصات)مدرس: آقای نادر همایونی


تاریخ برگزاری: 18 و 19 مهر 1402تضامین معاملات دولتیمدرس: آقای نادر همایونی


تاریخ برگزاری: 24 مرداد 1402داوری در دعاوی حقوقیمدرس: آقای شهریار جعفری منصور


تاریخ برگزاری: 19 مرداد 1402حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی ایرانمدرس: خانم ریحانه عامری


تاریخ برگزاری: 17 مرداد 1402بررسی نحوه انجام مناقصه و مزایده در دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشیمدرس: آقای حسین باهری


تاریخ برگزاری: 2 مرداد 1402تاخیرات در قراردادهای پیمانکاریمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 29 تیر 1402بررسی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی و قوانین مربوطهمدرس: آقای حسین باهری


تاریخ برگزاری: 9 خرداد 1402قانون محاسبات عمومی و قانون دوان محاسبات کشورمدرس: آقای رضا نوری


تاریخ برگزاری: 1 و 3 خرداد 1402

 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی آنمدرس: آقای رضا نوری


تاریخ برگزاری: 18 و 20 اردیبهشت 1402

 بررسی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی و قوانین و مقررات مربوط به آنمدرس: آقای حسین باهری


تاریخ برگزاری: 1 اسفند 1401

 آموزش کاربردی دعاوی قراردادهای متعارف پیمانکاریمدرس: آقای عبدالکریم کریمیان


تاریخ برگزاری: 24 و 26 بهمن 1401

 آشنایی با قانون برگزاری مناقصاتمدرس: آقای رضا نوری


تاریخ برگزاری: 25 بهمن 1401

 ضوابط و مقررات حاکم بر برآورد و پرداخت در قراردادهامدرس: آقای عبدالکریم کریمیان


تاریخ برگزاری: 17 بهمن 1401

 شرایط عمومی پیمان 4311مدرس: آقای رضا ایکانی


تاریخ برگزاری: 22 و 24 آبان 1401

 شرایط عمومی پیمان 4311مدرس: آقای رضا ایکانی


تاریخ برگزاری: 22 و 24 آبان 1401

 اصول کاربردی در تنظیم قراردادهای پیمانکاریمدرس: آقای عبدالکریم کریمیان


تاریخ برگزاری: 3 و 4 آبان 1401

 آشنایی با قانون تضمیناتمدرس: آقای محمدعلی روح الهی


تاریخ برگزاری: 20 و 21 شهریور 1401

 آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشورمدرس: آقای محمدعلی روح الهی


تاریخ برگزاری: 13 و 14 شهریور 1401

 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعیمدرس: آقای محمدعلی روح الهی


تاریخ برگزاری: 8 و 9 شهریور 1401

 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعیمدرس: آقای محمدعلی روح الهی


تاریخ برگزاری: 6 و 7 شهریور 1401

 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی آنمدرس: آقای رضا نوری


تاریخ برگزاری: 24 و 26 مرداد 1401

 شرح و بررسی نکات آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیمدرس: آقای نادر همایونی


تاریخ برگزاری: 10 و 12 مرداد 1401

 قراردادنويسي (قراردادهای پيمانكاری)مدرس: آقای علی خورشيدی


تاریخ برگزاری: 4 و 5 مرداد 1401

 شرایط عمومی پیمان 4311مدرس: آقای رضا ایکانی


تاریخ برگزاری: 12 و 14 تیر 1401

 مسئولیت مدنی کارکنان دولتمدرس: آقای رضا نوری


تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1401

 تاخیرات در قراردادهای پیمانکاریمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 5 خرداد 1401

 تنظیم قراردادهامدرس: آقای رضا نوری


تاریخ برگزاری: 28 و 29 اردیبهشت 1401 ( تغییر تاریخ به علت تعطیلی آلودگی هوا)

 آیین رسیدگی، صدور و اعتراض به رأی داوریمدرس: آقای شهریار جعفری منصور


تاریخ برگزاری: 19 اسفند 1400

 تأخیرات در پروژه‌های پیمانکاریمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 5 اسفند 1400

 مروری بر قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی مرتبط با آنمدرس: آقای رضا نوری


تاریخ برگزاری: 24 بهمن 1400مباحث کاربردی در حقوق خصوصیمدرس: آقای شهریار جعفری منصور


تاریخ برگزاری: 29 دی 1400حقوق اموال دولتی و عمومیمدرس: آقای مهدی ابراهیمی


تاریخ برگزاری: 22 دی 1400

 آشنایی با قانون برگزاری مناقصاتمدرس: آقای رضا نوری


تاریخ برگزاری: 13 و 20 دی 1400

 نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه‌های ساختمانی و عمرانیمدرس: آقای علی خورشیدی


تاریخ برگزاری: 20، 22 و 24 آذر 1400

 قانون جدید صدور چکمدرس: آقای مهدی اصلاح کن‌ها


تاریخ برگزاری: 20 آذر 1400

 آشنایی با تکنیک‌های قراردادهای بیمهمدرس: آقای امیرحسین ملاداوودی


تاریخ برگزاری: 14 و 16 آذر 1400

 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311مدرس: آقای رضا ایکانی


تاریخ برگزاری: 22 و 24 آبان 1400

 دعاوی ناشی از قیمت‌گذاری و تغییر نرخ در قراردادهای پیمانکاریمدرس: آقای رضا ایکانی


تاریخ برگزاری: 17 آبان 1400

 تأخیرات در پروژه‌های پیمانکاریمدرس: آقای محمدمهدی نژادی


تاریخ برگزاری: 29 مهر 1400

 اصول کاربردی قانون کارمدرس: آقای یزدان سالم


تاریخ برگزاری: 24 و 26 مهر 1400

 مباحث کاربردی در حقوق جزاءمدرس: آقای شهریار جعفری منصور


تاریخ برگزاری: 20 مهر 1400

 شکایات در مناقصات و نحوه رسیدگی به آن در مراجع مختلفمدرس: آقای حمید حسین‌زاده


تاریخ برگزاری: 22 شهریور 1400

 تنظیم قراردادهامدرس: آقای حمید حسین‌زاده


تاریخ برگزاری: 26 و 28 تیر 1400داوری و کارشناسی در دعاوی پیمانکارانمدرس: آقای حمید حسین‌زاده


تاریخ برگزاری: 23 و 24 تیر 1400مدیریت پیمان‌ها و قراردادهامدرس: آقای حمید حسین‌زاده


تاریخ برگزاری: 21 و 22 تیر 1400حقوق اموال دولتی و عمومیمدرس: آقای مهدی ابراهیمی


تاریخ برگزاری: 18 و 19 خرداد 1400حل و فصل اختلافات پیمانکاریمدرس: آقای حمید حسین‌زاده


تاریخ برگزاری: 17 خرداد 1400